Vintage MIC-WJ Nero White c | Vintage MIC-WJ Nero White