Vintage Jon-FP-SD Nero White Rodeo Top | Vintage Jon-FP-SD Nero White Rodeo Top