Vintage MIC-WJ Nero White bed | Vintage MIC-WJ Nero White