Vintage MIC-WJ Nero White set | Vintage MIC-WJ Nero White